Consulting 2018-03-09T12:41:28+00:00

Uspostavljanje kulture i procesa upravljanja pomoću ciljeva (Management By Objectives) se odvija na dva moguća načina:

Tradicionalni

KPI pristup

Moderni

koji razlikuje “LAG i LEAD measures” i donosi izazove u implementaciji i egzekuciji strategija kroz sertifikaciju vođa timova koja kombinuje “hard” i “soft” menadžerske alate.

Zajedničko za oba pristupa je da u širem smislu MBO se može smatrati kao filozofija, ali i kao pristup upravljanju. To je proces u kome nadređeni i podređeni zajednički određuju ciljeve, a zatim i postavljaju ciljeve koje treba postići, procenjuju doprinos svakog pojedinca i integrišu individualne ciljeve sa ciljevima organizacije kako bi se što bolje iskoristili dostupni resursi.